Regulamin programu partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu internetowego TUTTU.pl

Definicje

 1. Sklep - oznacza sklep internetowy tuttu.pl prowadzący sprzedaż w imieniu SZANTI Dariusz Staniszewski z siedzibą w Chwaszczynie.
 2. Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Sklepie.
 3. Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.
 4. Program - oznacza program partnerski Sklepu

Uczestnictwo w Programie

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie www.tuttu.pl oraz przesłać wypełniony formularz (ustawowy obowiązek rozliczenia przychodu, warunek do wypłaty bonów).
 3. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w panelu klienta lub przekazać stosowną informację na adres email: bok@tuttu.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z adresu podanego podczas rejestaracji na stronie www.tuttu.pl.
 4. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 5. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Sklepu przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez TUTTU.pl materiałów reklamowych oraz linków polecających.

Założenia współpracy

 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Sklepu. Celem powyższych działań jest złożenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera zamówienia w Sklepie.
 2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych Partner uzyskuje prowizję w wysokości 5% wartości zamówienia za każde złożone i opłacone zamówienie pozyskanego klienta.
 3. W zamian za rozbudowę siatki partnerskiej Partner uzyskuje prowizję w wysokości 1% od wartości towarów w zamówieniach pozyskanych pośrednio.
 4. Wysokość prowizji może zostać ustalona indywidualnie.
 5. Prowizja jest naliczana tylko za zamówienia złożone nie później niż 30 dni licząc od ostatniego przekierowania ze strony Partnera.
 6. Klient pozyskany bezpośrednio przez sklep podczas ponownych zakupów i wejściu po poleceniu sklepu przez partnera    
  pozostanie przez 30 dni przypisany jako klient pozyskany bezpośrednio przez sklep.
 7. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zwrotu towaru, zamówienie jest anulowane, a kwota prowizji odejmowana.
 8. Prowizja jest wypłacana Partnerowi po upływie czasu na zwrot towaru w postaci bonów towarowych do realizacji w Sklepie przez stronę www.tuttu.pl.
 9. Minimalna wartość wypłacanej prowizji wynosi 10zł.
 10. Bony wygenerowane w systemie są ważne 1 rok.
 11. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Sklepu i/lub usług świadczonych przez TUTTU.pl w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 12. Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki prywatności Sklepu oraz regulaminu Sklepu.

Czas obowiązywania programu

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. TUTTU.pl może jednak w każdym czasie zakończyć Program. 

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia bonów bez podania przyczyny.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie przez partnera kodów rabatowych na stronach agregujących, udostępniających kody.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
  - za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony Sklepu,
  - za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Programu,
  - w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
  - za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
 4. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Sklepu wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Sklep) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także naliczenie prowizji na rzecz Partnera.
 5. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
  - podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji,
  - wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,
  - działania na szkodę Sklepu,
  - naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W razie:
  - usunięcia z Programu z winy Partnera,
  - uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści
  Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania prowizji lub wydania bonu towarowego Programu.
 7. Sklep w każdym czasie może zmienić wielkość prowizji przyznawanej za pozyskanie zamówienia. Zmiany będą publikowane na stronie Regulaminu Programu Partnerskiego.
 8. Przez wypłacenie bonu partner przyjmuje do wiadomości, że kwota bonu stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (przychody z innych źródeł).  Po zakończeniu roku Sklep wystawi partnerowi formularz PIT-8C, który zgodnie z ustawą PIT partner ma obowiązek rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. W celu spełnienia obowiązku ustawowego Partner jest zobowiązany do przesłania danych zawartych w formularzu. Przesłanie wypełnionego formularza stanowi warunek wygenerowania bonów towarowych.
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 3293 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-06
Rewelacja jestem bardzo zadowolony dziękuję
2023-12-03
Wszystko w porządku, dziękuję :) Bardzo atrakcyjna cena, a produkt w tym kolorze (i rozmiarze) nie był już nigdzie dostępny!
Masz pytanie? Kliknij! pixelpixelpixelpixel